Sàn giao dịch bất động sản
icoTìm kiếm bất động sản
 Hot line
Hỗ trợ trực tuyến

tanireal truong_nguyen0904

My status
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
(066) 3.887887
Hoặc gởi email đến
tanideco@tanideco.com
TỶ GIÁ
Tỉ giá ngoại tệ
Loại Tỷ giá
USD
EUR
Giá vàng SJC
( Nguồn : Cty SJC Hà Nội )
CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN
HOSTC HASTC
CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂY NINH

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ
: số 90 Nguyễn Thái Học, khu phố 4, phường III, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Số điện thoại: 0276.3887 887
Số Fax: 0276-826480.
Mã số thuế: 3900243956.
Website: www.tanideco.com
Email
hcnstanideco@gmail.com

Gởi email liên hệ
Họ Tên: Điện Thoại:
Tên Công Ty: Địa Chỉ:
Email: Tiêu Đề:
Nội Dung:  
File đính kèm: (dung lượng cho phép 3MB)
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ vào ô text lưu ý có phân biệt chữ hoa và chữ thường
 
<td align="left" valign="top"> <asp:TextBox CssClass="contacttextbox" ID="txttieude" runat="server" ValidationGroup="sendmess"></asp:TextBox><asp:RequiredFieldValidator ID="rfvTitle" runat="server" ControlToValidate="txttieude" ErrorMessage="Subject can not be left blank" CssClass="errormessage" Display="Dynamic" ValidationGroup="sendmess">*</asp:RequiredFieldValidator><ajaxToolkit:ValidatorCalloutExtender ID="ValidatorCalloutExtender2" runat="server" TargetControlID="rfvTitle"> </ajaxToolkit:ValidatorCalloutExtender> </td> </tr> <tr> <td align="right" valign="top" style="width: 100px;"> <asp:Label CssClass="contactlabel" ID="lbnoidung" runat="server" Text="N�i Dung Li�n H�:"></asp:Label></td> <td align="left" valign="top" colspan="3"> <asp:TextBox CssClass="contacttextarea" ID="txtnoidung" runat="server" TextMode="MultiLine" ValidationGroup="sendmess"></asp:TextBox> <asp:RequiredFieldValidator ID="rfvContent" runat="server" ControlToValidate="txtnoidung" ErrorMessage="Content can not be left blank" CssClass="errormessage" Display="Dynamic" ValidationGroup="sendmess">*</asp:RequiredFieldValidator>&nbsp; <ajaxToolkit:ValidatorCalloutExtender ID="ValidatorCalloutExtender1" runat="server" TargetControlID="rfvContent"> </ajaxToolkit:ValidatorCalloutExtender> </td> </tr> <tr> <td align="right" style="width: 100px" valign="top"> <asp:Label ID="Label1" runat="server" CssClass="contactlabel" Text="File �nh k�m:"></asp:Label></td> <td align="left" colspan="3" valign="top"> <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" /><span style="font-size: 8pt; color: #ff0000; font-family: Tahoma">(dung l��ng cho ph�p 3MB)</span></td> </tr> <tr> <td align="right" style="width: 100px" valign="top"> <asp:Label ID="lbCode" runat="server" CssClass="contactlabel" Text="M� b�o v�: "></asp:Label></td> <td align="left" colspan="3" valign="top"> <asp:TextBox ID="txtConfirmCode" runat="server" CssClass="contacttextbox" MaxLength="5" ValidationGroup="sendmess"></asp:TextBox><asp:TextBox ID="txtCode" runat="server" BackColor="#FFFFC0" BorderStyle="None" Enabled="False" Height="20px" ReadOnly="True" ValidationGroup="sendmess" Width="100px"></asp:TextBox><asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="txtConfirmCode" Display="Dynamic" ErrorMessage="Nh�p m� b�o v�" ValidationGroup="sendmess">*</asp:RequiredFieldValidator><asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" runat="server" ControlToCompare="txtCode" ControlToValidate="txtConfirmCode" Display="Dynamic" ErrorMessage="C�c k� t� ki�m tra kh�ng h�p l�" ValueToCompare="sendmess">*</asp:CompareValidator><br /> <span style="font-size: 8pt; color: #ff0000; font-family: Tahoma">Nh�p m� b�o v� v�o � text l�u � c� ph�n bi�t ch� hoa v� ch� th��ng</span></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="height: 45px;" colspan="3"> &nbsp;<asp:Button ID="btnSend" runat="server" CssClass="" Text="G�i Email" OnClick="btnSend_Click" ValidationGroup="sendmess" /> <asp:Button ID="btnReset" runat="server" Text="L�m L�i" OnClick="btnReset_Click" UseSubmitBehavior="False" CausesValidation="False" /> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" align="left" valign="top"> <asp:Label ID="lberror" runat="server" Text="error" Visible="false"></asp:Label> </td> </tr> </table> </td> </tr> <%--<tr> <td align="left" valign="bottom" style="height: 40px;"> <strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13pt; color: Maroon;">B�N � CH� ��NG �N GACO SOFTWARE SOLUTIONS</span></strong> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"> <iframe width="650" height="450" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&amp;ie=UTF8&amp;view=map&amp;msa=0&amp;msid=110381832297002967172.000481e637fa3eb46d202&amp;ll=10.767818,106.644137&amp;spn=0.004743,0.006963&amp;z=17&amp;iwloc=000481e665e8cfaa63381&amp;output=embed"></iframe> <br /> <small>View <a href="http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&amp;ie=UTF8&amp;view=map&amp;msa=0&amp;msid=110381832297002967172.000481e637fa3eb46d202&amp;ll=10.767818,106.644137&amp;spn=0.004743,0.006963&amp;z=17&amp;iwloc=000481e665e8cfaa63381&amp;source=embed" style="color: #0000FF; text-align: left">Gacosoft solutions</a> in a larger map</small> </td> </tr>--%> </table> </div>
news Tin tức & sự kiện
Hình ảnh dự án
times city park hilll
tai zalo